SAAHR

SAAHR

Svenska Avelsorganisationen för Amerikanska hästraser

Sedan januari 2011 gäller nya förordningar rörande rasföreningar och avelsorganisationer.


SPHA är en av 3 medlemsföreningar i SAAHR, Svenska Avelsorganisationen för Amerikanska hästraser. De två andra medlemsföreningarna är Svenska Quarterhästföreningen och Appaloosaföreningen.Myndighet

SAAHR är liksom alla avelsorganisationer en myndighet som ansvarar för att förvaltningsuppdraget efterlevs och följs av medlemsföreningarna. Det är främst passhanteringen, registrering och avelsrapporteringen som lyder under förvaltningsuppdraget.


Bakgrund

SAAHR tillkom genom ett unikt samarbete mellan de tre medlemsföreningarna vars moderföreningar i USA är registerförande rasföreningar för respektive ras "World Wide".

Även när det gäller avelsrapporteringar, avelsutveckling och tävlingsupplägg är moderföreningarna likställda vilket ytterliggare var en grund till att SAAHR bildades.


SAAHR:s utgångspunkt vid beslut rörande Förvaltningsuppdraget utgår från moderföreningars regelverk vilket underlättar för den enskilde hästägaren.


SAAHR:s uppbyggnad

SAAHR består av en styrelse där alla tre medlemsföreningarna är representerade genom ombud som respektive styrelse valt, på så sätt blir alla beslut demokratiskt genomförda.

SAAHR har också utsett en registratorkommitté som också den består av representanter från de tre medlemsföreningarna samt de av föreningarna utsedda registratorerna som tillhandahåller Hästpass samt sköter rasens databas och arkivering.


SAAHR:s regelverk

Stadgar samt Plan och Riktlinjer för SAAHR är framtagna av representanterna från medlemsföreningarna och godkända av Jordbruksverket.


Regler kring Hästpasstillverkning, registrering, arkivering och avelsrapportering är upprättade av SAAHR i enlighet med Förvaltningsuppdraget som ska följas i enlighet med EU-kommissionens förordning nr 504/2008 av den 6 juni 2008 om tillämpning av rådets direktiv 90/426/EEG och 90/427 EEG avseende metoder för identifiering av hästdjur samt Jordbruksverkets Föreskrifter och allmänna råd om hästdjur som används till avel m.m. SJV FS 2010;61 sak nr M16.