Dagordning avseende årsmöte för Svenska Appaloosaföreningen

 

1.Mötets öppnande

2.Val av ordförande för mötet

3.Val av sekreterare för mötet

4.Val av justerare

5.Godkännande av dagordningen

6.Godkännande av röstlängd

7.Årsmötets behöriga utlysande

8.Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse

9.Revisionsberättelse

10.Frågan om ansvarsfrihet

11.Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter

12.Behandling av inkomna motioner eller förslag från styrelsen

13.Val av ordförande

14.Val av övriga ledamöter

15.Val av suppleanter

16.Val av revisor

17.Val av valberedning

18.Mötets avslutande

 

ApHC-se Styrelse 2016

 

Ordförande: Anneli Werelius anneli@aphc.se

 

Sekreterare: Py Simonsson py@aphc.se

 

Kassör: Annelie Thörnblom annelie@aphc.se

 

Ledamot: Linda Israelsson linda@aphc.se

 

Ledamot: Helena Kardefelt helena@aphc.se

 

 

Vill du kontakta hela styrelsen: styrelse@aphc.se

 

Internationell representant: Jenny Hansson

 

SAAHR representanter: Torbjörn Andersson

 

Revisor: Anna Öhgren

Revisorsuppleant: Jan Höglund

 

Valberedning: Martin Hedgren valberedning@aphc.se

 

 

Dags att skicka förslag på styrelseposter till valberedning. Känner du någon dom är intresserad eller vill du själv jobba aktivt i föreningen så skicka ett meddelande till Marty Hedgren. 073-505 97 89

Poster att tillsätta är:

Sekreterare (fyllnadstid 1 år)

Ledamot (1 år)

Suppleant (2 år)

1 vakant plats i valberedning

Motioner ska vara styrelsen till handa senast 1 februari.

skicka till py : pysimonsson@yahoo.se

 

Copyright © All Rights Reserved